Styr Bonnier Sverige?

Av: Fabian

 

Det är helt uppenbart att Sverige styrs av Bonnier. De kan genom sina mediekanaler skapa den verklighet de vill att de svenska medborgarna skall leva i. De jobbar kontinuerligt för att svenskarna skall vara obegränsat  öppna toleranta och inkluderande samtidigt som de själva ser sin judiska identitet som så viktig att de till och med gör en halvjude som Anna Toss arvlös, baserat på att hon inte har de rätta arvsanlagen, m.a.o inte är en riktig judinna. Medlemmar i Bonnierfamiljen har också tidigare uttalat sig om att deras judiska identitet är väldigt viktig.

Hur styr då Bonnier Sverige? De gör det troligen inte i huvudsak genom hemliga möten med olika företrädare för olika delar av samhället, utan mer genom att sprida vissa idéer och genom att filtrera och modifiera den information som ligger till grund för medborgarnas verklighetsuppfattning. Jag skall ta mitt eget fall för att försöka förklara hur de konstruerar medborgarnas verklighetsuppfattning. Vad gäller hemliga möten i mitt fall så har det säkert förekommit möten mellan Bonniers toppar och topparna för Google. Men om inte det journalistiska fotfolket hade agerat nyttiga idioter för den orkestrerade smutskastningskampanjen mot mig och GS så hade det varit svårt för Bonnier att konstruera den bild av mig och Granskning Sverige som de nu gjort.

I mitt fall har de intensivt byggt bilden av den hotande, hatande, antisemitiske förintelseförnekaren som trakasserar journalister. De som skall vara de samhällsbärande väktarna för våra demokratiska principer om det öppna toleranta och inkluderande samhället. Vad jag själv sagt om saken har helt saknat betydelse och min inbjudan till diskussion om saken har konsekvent ignorerats. Jag skulle med glädje diskutera varje detalj i ovanstående anklagelser och be om en definition av varje begrepp, tillsammans med en förklaring till vad i mitt handlande eller vilka uttalanden jag gjort, som gör att jag förtjänar att bli behäftad med dessa olika begrepp. Det kontinuerliga upprepandet av begreppen Bonnier bestämt sig för skall vara associerade med mig och Granskning Sverige har till slut blivit en sanning utan diskussion. Till slut har politikerna i Sverige köpt begreppen och uttalar sig om hur man skall kunna hålla rent i debatten från sådana hemska företeelser som mig och Granskning Sverige. Vi är hotande, hatande och trakasserande utan att vi fått komma med vår syn på saken. Vi sprider olagligt material utan att någon domstol har prövat saken.

Bonnier vet att en domstol inte skulle döma till deras fördel, och därför har de valt att INTE gå till domstol med sina upphovsrättskrav. De har då i stället kunnat bygga bilden av GS först som spridare av ”misstänkt” olagligt material, som gradvis förändrats till att glömma bort ”misstänkt”.

Något som också är intressant är att Bonnier tycker det är otroligt viktigt huruvida jag köper den bild som etablissemanget målar upp av den så kallade förintelsen, eller om jag tror på den något annorlunda bild som till exempel Röda Korsets arkiv ger av förintelsen. Röda Korset, som hade en permanent tjänsteman i Auschwitz, är nämligen Förintelseförnekare enligt etablissemangets definition.

Av någon underlig anledning har Förintelsen blivit den nya statsreligionen, och de som inte bekänner sig till dess doktriner är heretiker som bör stötas ut ur samhället.

Jag är inte speciellt intresserad av Förintelsen då alla som var skyldiga till vad det nu var som hände, idag är döda eller mycket gamla gubbar. Jag, och andra idag levande vita människor, har ingen skuld i det som hänt, och vi har heller inte någon genetisk belastning som gör att vi skulle börja gasa judar om vi började underhålla en etnisk lojalitet på samma sätt som judarna och många andra etniska grupper i Sverige gör idag.

Det är värt att fundera över varför Förintelsen alltid kommer upp i samband med att vita människor som menar att det de skapat är något bra som är värt att bevara, sticker upp huvudet. Samtidigt är det antisemitiskt att historiskt undersöka om judar kan ha haft någon roll i andra ondskefulla tilldragelser i historien. Varför är det så otroligt viktigt att identifiera att det var vita människor som var förövare, och judar som var offer i den så kallade förintelsen, medan det är antisemitiskt att se judarna som förövare och vita som offer i vilken annan händelse som helst där judar är förövare och vita är offer? Det finns ett antal sådana historiska tilldragelser. Ett exempel massakern som judarna genomförde mot den persiske Haman, alla hans söner och 75.000 av Hamans landsmän. Denna massaker firar judarna varje år vid Purim. Det var för övrigt vid Purim-högtiden som västvärlden genomförde Nurnberg-rättegångarna och avrättade ett stort antal tyska militära befälhavare efter andra världskriget. Alla som luftade kritik emot att avrätta den förlorande sidans befälhavare beskylldes för att vara Nazister och tystades redan då effektivt med detta epitet.

Jag tror faktiskt inte att journalisterna själva förstår att de springer Bonniers ärenden, utom möjligen i de allra högsta skikten, så som Jan Helin, Anders Lindberg, och Peter Wolodarski för att nämna några. Nämnda personer ser det antingen som ett egenintresse att spela detta spel, eller så har de s.a.s sålt sin själ för att tjäna pengar och nå karriärmässig framgång.

Hur lyckas då Bonnier skapa en så samstämmig armé av journalister som driver de idéer Bonnier tycker att Sveriges medborgare skall ha? Vilka idéer vill de sprida?

De vill för allt i världen inte att vita Europeer skall börja känna en etniskt baserad grupplojalitet likt den judarna känner för varandra. Där är den nämnda förintelsen väldigt viktig. En vit människa som börjar fundera på om hon känner etniskt baserad grupplojalitet kommer hamna i en tankekedja som till slut hamnar hos Hitler och massmord. Detta gör att den vita människan snabbt slår ifrån sig tankarna om etno-lojalitet. Grupplojalitet kan baseras på många olika saker, och etnicitet är en av dem. En grupp utan någon form av grupplojalitet över huvud taget är ingen grupp. Det är då en samling individer som inte har något inbördes sammanhang. Ett samhälle med denna avsaknad av sammanhållning kommer lätt att tas över, invaderas om man så vill, av vilken annan grupp som helst som har en grupplojalitet. Jag har ofta funderat på vilken grupplojalitet Liberaler menar att man skall ha. Jag kan inte se något annat än att Liberala idéer leder till nationellt självmord. Detta är något som Bonnierfamiljen troligtvis är helt medveten av i sin konstanta kamp för de liberala idéerna i det svenska samhället.

Gå in på vilken bokaffär som helst eller titta i skolböcker och fundera på vilka idéer dessa böcker förmedlar. Den absoluta majoriteten av böckerna programmerar läsaren att köpa idén om obegränsad tolerans mot allt som är annorlunda mot det traditionellt svenska. Man hittar nästan alltid främmande etniciteter och främmande religioner i beskrivningar om vardagslivet i Sverige, speciellt om boken riktar sig till barn. Historien som förut handlade om Olle och Anna som ger sig ut på något äventyr som förut hade någon nationsvårdande sensmoral, handlar idag om Hamid och Anna som ger sig ut på äventyr och som har en nationsförstörande sensmoral. Detta gäller om man med nationsbyggande menar en stark nationell svensk identitet, med tydliga traditionella heterosexuella könsroller, där ickesvenska idéer, religioner och folk ses som något främmande som inte nödvändigtvis skall inkluderas i begreppet svensk. Om man menar att kristendom, traditionella könsroller, och etnisk tillhörighet är något bra för nationen så är i stort sett all modern litteratur och utbildningsmateriel nationsförstörande. En övervägande del av den litteratur som finns tillgänglig i Sveriges bokaffärer har distribuerats av den liberala Bonnierfamiljen.

Grundfrågan blir om det är bra eller dåligt att hålla fast vid gamla traditioner, kristendom och erkänna att det finns etniska svenskar, eller om detta är dåligt. Själv har jag landat i att kristendom och traditionella värderingar är något bra, och att det inte finns någon annan grupp i samhället, i Sverige eller utomlands, som bidragit så mycket till att civilisera världen som den kristne vite Svenske/Europeiske mannen. Detta är bara ett konstaterande av fakta och inget förakt emot kvinnor eller icke vita människor. Frågan blir då om ett samhälle dominerat av den vite kristne mannen är ett bra samhälle eller ett dåligt samhälle. Om vi tittar på Sverige så är jag övertygad om att 100% av mina följare håller med mig om att Sverige var bättre på den tiden då Sverige var mer etniskt homogent och mer dominerat av män än det är idag. Att erkänna detta innebär inte att man hatar andra etniciteter, eller ens att man tycker att alla som inte är etniska svenskar skall lämna landet. Det innebär att man ser sanningen för vad den är. Migrant-strömmarna ger mig också rätt. Väldigt få migrant-strömmar går från bra samhällen till dåliga. Var enda migrant som finns i Europa tycker uppenbarligen också att det som den vite mannen byggt är bättre än något annat i världen.

Tack vare att vi idag har en feministisk kvinnodominerad regering pekar i stort sett all (verklig) statistik på att det går sämre för Sverige idag än för säg 40 år sedan. För mig är inte ekonomisk tillväxt ett mått på om det går bra för Sverige. Det är för övrigt också en konstruerad bild att det ekonomiskt går bra för Sverige. En ekonomi som går bra behöver inte låna pengar, den lånar möjligen ut pengar; det gör inte Sverige. Huruvida det går bra för ett land tycker jag skall mätas i hur lyckliga medborgarna är, och där har Sverige definitivt problem.

Jag och Johan har hela tiden haft lite olika idéer om vad som är fel med Sverige, men vi är båda väldigt öppna och intresserade av avvikande idéer jämfört med de egna. Vi vill båda verkligen förstå vad som händer runt omkring oss och varför. Detta har lett till långa och intressanta diskussioner oss emellan som nog i viss mån fört oss närmare varandra i våra uppfattningar, men vi har fortfarande betydande skillnader i hur vi ser på Sveriges problem. Min uppfattning är att roten till Sveriges och hela västvärldens problem är att vi vänt oss bort från Gud. Vi har inte längre någon klar uppfattning om vad som är god moral och hälsosamma värderingar. Vi har ingen uppfattning om vad som är objektivt rätt och sant. Detta gör nationen ideologiskt svag och öppen för invasion av främmande idéer, religioner och folk. Politiker pratar trots allt numer om svenska värderingar, men jag tror det är väldigt få av dem som har någon uppfattning om vad en svensk värdering är. Alla galna avarter i samhället skulle försvinna på ett ögonblick om vi vände tillbaka till Gud och Jesus.

Exempel:

Skolan lär idag att ingen annan än du själv kan veta om du är pojke eller flicka, och din personliga idé om könstillhörighet är den rätta om det känns rätt för dig. Detta leder till feminiserade män och manhaftiga kvinnor som i sin tur förstör attraktionen mellan könen. Detta kryddat med feminism ger en situation där män och kvinnor snarare kämpar emot varandra än att de attraheras av varandra och fungerar som en enhet. Fokus från att syftet med livet är att bilda familj har förskjutits till att syftet är att få en bra karriär. Hela västvärlden håller på att självdö på grund av att kvinnor skall göra karriär i stället för att skaffa barn.

Kristna synen: Gud skapade människan till Man och Kvinna. Slut på diskussion, finns inget där emellan och man kan inte som människa bestämma sig för att man är något annat än det som Gud skapade mig till. Att den Kristna synen på kvinna skulle vara förtryckande och kvinnoförnedrande är också fel. Jungfru Maria är den människa i historien som står över alla andra människor som funnits och kommer att finnas. När Gud valde att ta skepnaden av människa i Jesus valde han att bli född av Jungfru Maria. Det är ett mycket starkt tecken på Kristendomens höga värdering av kvinnan och moderskapet. Kvinnans unika och för samhället ovärderliga kvaliteter är att kunna ge liv och kärlek till nya medborgare erkänns i kristendomen. Allt annat är sekundärt för kvinnan och något som män oftast kan göra nästan lika bra.

Så här är det faktisk med alla de galna idéerna som håller på att förinta Sverige och hela västvärldens nationer. Funderar man på hur Jesus hade sett på saken så inser man att han i hundra procent av fallen hade kritiserat de nations och folkförstörande idéerna som nu dominerar västvärlden, och detta med en inbyggd omtanke och tolerans mot dem som i dagens sjuka situation håller på att invadera Sverige. Att älska sin nästa som sig själv innebär inte att man skall ge bort hela sitt land till invaderande lycksökare, utan att man i så fall skall visa omtanke om deras själ. Det i sin tur innebär att man skall försöka få dem att lämna den falska tron de bekänner sig till, och komma till den sanna tron (Kristendom). Det innebär också att man skall försöka hjälpa dem att bygga upp sina nationer till fungerande civiliserade samhällen som lever efter Guds direktiv. Det betyder inte att västvärldens, i alla fall förut, fungerande civilisationer skall importera och integrera det kaos som idag råder i Afrika och Mellan Östern. Vill vi visa riktig omtanke om Somalier så skall vi försöka kristna dem och organisera upp Somalia åt Somalierna så att de kan leva ett fungerande liv i Somalia. Detta så att både Somalier och Svenskar finns i framtida generationer. De flesta nationella inser att gamla kristna idéer är bra för nationen (riktiga kristna idéer och inte de förvirrade feminiserade och politiskt korrekta idéerna som fått fäste i Svenska Kyrkan), men de går oftast inte hela vägen och inser att även källan till de objektivt sanningen också är sann.

Jag hoppas att detta sataniska drev som Bonnier driver mot sanningen i slutändan kommer väcka det svenska folket till att man måste stå upp för vad som är sant. Någon amerikansk landsfader har sagt att ”för att ondska skall segra krävs enbart att goda män förhåller sig passiva”. Sanning är gott. Har man inte ett begrepp om vad som är sant så har man en plikt att söka den. Tjechov, som var en rysk pjäsförfattare, sa att ”En man måste ha en tro, eller passionerat söka den, annars är han ett tomt skal”. Det är i religion som själva kärnan av sanning ligger och de är omöjligt att kompromissa med tro och sanning om man anser sig ha den. Om man kompromissar med sin tro diskrediterar man den automatiskt. I detta avseende har jag faktiskt viss respekt muslimska fundamentalister då de har förstått detta. Att de sedan klamra sig fast vid en tro som är så falsk att den måste spridas med våld är en annan sak.

Jag önskar verkligen att det svenska samhället kunde förändras till ett samhälle där man funderar på vad som är rätt och fel, i stället för att samhälle där man lär sig olika intetsägande fraser som man upprepar in absurdum för att signalera att man är en god människa. Ett samhälle där filosofer får en framträdande plats och där trosfrågor diskuteras i stället för förnedringsprogram på tv och ”nyheter” om Laila Bagges pinsammaste historia med nye kärleken.

En stor del i det förändringsarbete som måste till är att sådana institutioner som Bonnier måste avsättas från sin monopolställning så att vi får en mångfald av vinklar på problemen i samhället. Jag anser att vi måste vända tillbaka till Gud och Kristus, men jag är definitivt beredd att diskutera saken. Jag är någorlunda säker på att jag skulle vinna den diskussionen om den vore tillåten.

 

Gud Välsigne Sverige

 

Fabian

Liked it? Take a second to support Granskning Sverige on Patreon!

One thought on “Styr Bonnier Sverige?

  1. […] gärna hela texten på Granskning Sveriges blogg, Styr Bonnier Sverige? är rubriken. (Jag tar avst... https://ryggradenblog.wordpress.com/2018/03/15/trovardighet

Leave a Reply