Islamkunskap

Här nedan följer en lista på vad IS gjort:

§ Halshuggning

§ Tortyr

§ Sexslaveri

§ Slaveri

§ Massavrättningar av kafirer och även muslimer

§ Tvingat Kristna att underkasta sig Islam eller betala “skyddsskatten”

Nåväl låt oss kolla upp vad “profeten” Mohammed sade och gjorde.

Koranen om halshuggning 47:4-

“När ni möten dem, som äro otrogna, så halshuggen dem, tills ni anställt ett blodbad bland dem! Slån dem då i bojor! “

(Se även verserna: 5:33, 8:12,9:123, 2:191,5:45, 2:193, 9:29, 8:17, vilka alla syftar på att bedriva krig/våld mot samtliga som icke underkastar sig Islam)

Sira om halshuggning M276-

“Abdullah gick sedan rakta vägen till Mohammed. Mohammed välkomnade honom och frågade honom hur det gått. Abdullah presenterade Mohammed med huvudet av hans fiende. Mohammed blev förnöjd och presenterade honom med sin vandringsstav. Han sade: ‘Detta är tecknet mellan dig och mig på uppståndelsens dag. Väldigt få kommer att ha en sådan att luta sig mot denna dag.’ Abdullah fäste den i sin svärdslida.”

Koranen om tortyr 8:12-

“Och när din Herre meddelade änglarna denna uppenbarelse: >>Jag är med eder; styrken alltså dem, som tro! Jag skall injaga skräck i deras hjärtan, som äro otrogna; halshuggen dem och huggen av dem alla fingrarna!<<

Sira om tortyr 1435-

“..Medan Mohammed bad,  började hans män att slå dem och tortera de tillfångatagna slavarna”

Koranen om slaveri/sexslaveri 4:3–

“….tag då andra kvinnor som är tillåtna för er till hustrur–två eller tre eller fyra; men begränsa er till en enda om ni inte tror er om att kunna behandla dem alla lika–eller vänd er till någon av dem som ni rättmätigt besitter.”

Sura 33:49:50–

“Profet, vi tillåta dig förvisso att hava dina hustrur, dem du givit deras lön, de slavinnor, över vilka du råder, bland det byte Allah skänkt dig, din farbroders döttrar, dina fastrars döttrar, din morbroders döttrar, dina mostrars döttrar, som utvandrat med dig, och varje rättrogen kvinna, om hon giver sig åt profeten, för så vitt nämligen profeten vill taga henne till äkta, som en särskild rättighet för dig med uteslutande av de andra rättrogna

50: Vi veta nog vad vi föreskrivit dem rörande deras hustrur och de slavinnor, över vilka de råda–för att det ej skall vara någon synd för dig (Mohammed); ja, Allah är överseende och barmhärtig”

Sira om sexslaveri.. 1758-

“Bland de tillfångatagna fanns där en vacker judinna vid namn Safiya. Mohammed tog henne som sin sexuella njutning…”

Hadith M001,0131–

“Mohammed: Om en slav flyr från sin herre, hör inte Allah hans böner..”

B3,46,723–

“Mohammed: Varje man som utbildar sin slavinna, lär henne seder, beviljar henne friheten, och sedan gifter sig med henne ska återgäldas med en dubbel belöning i Paradiset. Varje slav som accepterar Allah:s och hans ägares makt ska bli dubbelt belönade i Paradiset.”

Kommentar: Slavinnan är en Kafir, ty inom Islam får inte de “rättrogna” dvs muslimska kvinnorna tas som slavar. Ovanstående citat “beviljar henne friheten” syftar således på då slavinnan har sluppit ur sin träldom, dvs status som Kafir, vilket sker genom underkastelse för Islams doktrin.

B7,62,137–

“Tag emot kvinnliga slavar som kringsfångesbyte, vi må öva samlag med dem för att undvika oönskade gradviteter. Vi frågade Mohammed om hans åsikt, och han frågade oss tre gånger, ‘Vill du verkligen ta bort dig själv?’ Sedan sade han: ‘Ingen själ som inte är förutbestämd att existera skapas inte heller.”

Sira om slaveri..1725-

“..Mustaliq motsatte sig honom och samlade en här mot honom som var redo för attack. Han fann dem vid ett vattenhål och striden började. Islam var segraren och Mustaliq och deras kvinnor, barn och gudar blev beslagtagna som krigsfångesbyte och delades ut bland kämparna”

Koranen om massavrättningar av såväl kafirer som muslimer 9:73-

PROFET! Kämpa outtröttligt mot förnekarna (kafirer) av sanningen (Islam) och mot hycklarna (muslimer som inte lever som de lärt, utan som beter sig som en Kafir) och visa dig omutligt sträng mot dem; Elden är deras slutliga hemvist–ett eländigt mål!”

Hadith om massavrättningar..B5,59,512-

“…Medans folket av Khaybar flydde staden, beordrade Mohammed om männens död och förslavning av kvinnor och barn”

Sira om massavrättningar..1688-

“Judarna beslöt sig för att låta en Muslim de trodde var deras vän, Saed, meddela dom om de gav sig till Mohammed. Saeds dom var enkel. Döda alla män. Ta deras egendom och kvinnor och barn som fångar. Mohammed sade: ‘Du har givit Allah:s dom””

Koranen om tvångsislamisering och “skatten” (dhimmie) 9:29-30:

“Striden mot dem,som ej tro på Gud (Allah) och den yttersta dagen, ej helighålla vad Gud (Allah) och hans apostel (Mohammed) förklarat heligt och ej bekänna sanningens religion, dem (judar

och kristna), som fått skriften, nämligen, tills de villigt giva skatt och ödmjuka sig!

30: Judarne säga: >>Esra är Guds son<<, och de kristna säga: >>Kristus är Guds son.<< Detta är vad de föra på tungan; de likna dem, som voro otrogna förut. Må Gud (Allah) förgöra dem! Huru kunna de vara så förvända?”

Sira om “skatten”..1764–

“Vid Khaybar skapade Mohammed de första dhimmies. Efter de allra bästa sakerna var tagna av judarna, så lämnade Mohammed dem för att få arbeta i landet. Sedan hans män inte visste någonting om lantbruk, och judarna var duktiga på det, så jobbade dom i landet och gav Mohammed hälften av sin avkastning”

(OBS! Detta är bara några enskilda exempel, det finns många fler likartade i Mohammeds Sunna)

Didriks Slutsats:

När det talas om slavinnor så menas i praktiken, att det utanför äktenskapet är tillåtet att ha älskarinnor, och oavsett om dem vill det eller ej, så tar man dem till älskarinnor. Notera detta är vad Koranen påstår, och den finns ingen motsvarighet till detta i Bibeln. Således måste vi även ta hänsyn till Mohammeds Sunna. Vi kan tydligt se utifrån Islams doktrin att Islam inte ens är en human religion för muslimerna själva. Ty de som kallas för “moderata muslimer” är enligt vänstermedia de “goda muslimerna” men enligt Mohammed själv var dem de falska muslimerna som var lika dåliga som kafirer och skulle därmed dödas. Då IS avrättar såväl muslimer som kafirer, så avrättar dem i själva verket enbart kafirer utifrån Islams doktrin, som alltid är avhängigt Mohammeds ord och gärningar, inklusive Allahs ord. När muslimer utropar “Allah Akbar” betyder det “Gud är större“. Större än den judisk-kristna Guden, som är Abrahams, Isacs och Jakobs Gud. Även Satan säger ju i Bibeln att han är större än Gud vilket leder till att han blir utslängd från himlen. Allah-Satan hatar judarna och vill döda dem på deras Sabbath. De kristna hatar han och vill förgöra på söndagen. Allah/Satan hatar även hinduer, buddhister och svarta afrikaner och vill när som helst se dem döda. Och slutligen Shia och Sunni mördar varandra kors och tvärs i syfte att förgöra varandra, allt i Allah:s namn, i all evighet tills mänskligheten har raderat ut sig själv, förstå då blir Satan lycklig.